Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych Drukuj Email
piątek, 16 sierpnia 2013 14:15

 Podstawa prawna:

 • art. 70 b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5),
 • art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach doty-czących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)

Uprawnieni

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników jako pomoc de minimis

Zgodnie z nowelizacją przepisów od 1 września 2012 r. przyznawane pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych stanowi pomoc de minimis.

Termin składania dokumentów

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Po upływie tego terminu pracodawca traci prawo do dofinansowania.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowa-dzenia przygotowania zawodowego młodocianych przez pracodawcę lub osobę zatrudnioną u pracodawcy.
 2. Kserokopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania za-wodowego.
 3. Kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
 4. Kserokopia świadectwa ukończenia przez młodocianego dokształcenia teoretycznego (świadec-twa ukończenia szkoły).
 5. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezento-wania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
 6. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.
 7. Kserokopia nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 8. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat poprzedzających, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (potwierdzenie winno zawierać pieczęć pracodawcy, jego czytelny podpis oraz datę dokonania potwierdzenia). W przypadku gdy poświadczenia dokonuje inna osoba niż pracodawca, należy dołączyć upoważnienie pracodawcy do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny mie-siąc kształcenia.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

Dofinansowanie przyznaje wójt gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich wymaganych warunków.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, uprzejmie prosimy pracodawców lub cechy zrzeszające pracodawców o przesyłanie zawiadomień o zawartych umowach z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, zawierających dane o zatrudnionych uczniach oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia nauki zawodu.

 

Obowiązujące wzory druków do pobrania

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17, pok. Nr 15 (I piętro) lub telefonicznie pod nr tel. 58 682 86 85 lub 58 682 86 20 (w. 41).

 

Opracowała:

Marzena Budziak
inspektor do spraw oświatowych

{!jomcomment}

 

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny