Nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s gospodarki komunalnej w wymiarze ¾ etatu Drukuj Email
wtorek, 22 stycznia 2013 09:59

OB.2110.1.4.2013

Urząd Gminy w Suchym Dębie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
d/s  gospodarki komunalnej w wymiarze ¾ etatu

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie lub wyższe (preferowany kierunek ekonomiczny lub administracyjny)
b) znajomość obsługi komputera,
c) znajomość przepisów ustawy o:
- samorządzie gminnym,
- o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe,
b) prawo jazdy kat. B.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) obliczanie należności oraz wystawianie faktur za dostawę wody i odbiór ścieków,
b) księgowanie wpłat za dostawę wody i odbiór ścieków,
c) księgowanie wpłat za odbiór odpadów komunalnych.
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
e) oryginał kwestionariusza osobowego,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 5 lutego 2013 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urząd Gminy 83-022 Suchy Dąb ul. Gdańska 17 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko d/s gospodarki komunalnej


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.suchy-dab.pl/, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej nr 17 oraz na stronie internetowej Urzędu www.suchy-dab.pl.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.
   
Suchy Dąb, dnia 2013.01.22

Wójt Gminy
/-/ Barbara Kamińska

{!jomcomment}

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny