Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych Drukuj
wtorek, 13 sierpnia 2019 11:58

Podstawa prawna:

  • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz.1626) - dotyczy zasadniczych szkół zawodowych;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644) - dotyczy szkół branżowych;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010);
  • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 z późn. zm.);
  • art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 

Uprawnieni

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Termin składania dokumentów

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Po upływie tego terminu pracodawca traci prawo do dofinansowania.


Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowa-nia zawodowego młodocianych przez pracodawcę lub osobę zatrudnioną u pracodawcy.

2. Dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy albo zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o prace osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownia w imieniu pracodawcy.

3. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego.

4. Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki, również kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy).

5. Kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego, albo za-świadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu – w oryginale.

6. Kopia świadectwa ukończenia przez młodocianego dokształcenia teoretycznego (świadectwa ukończenia szkoły).

7. Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowa-dzonej przez pracodawcę.

8. Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymane w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat poprzedzają-cych, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzy-maniu takiej pomocy w tym okresie.

9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawia-nych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

10. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.


Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (potwierdzenie winno zawierać pieczęć pracodawcy, jego czytelny podpis oraz datę dokonania potwierdzenia). W przypadku gdy poświadczenia dokonuje inna osoba niż pracodawca, należy dołączyć upoważnienie pracodawcy do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem.


Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1. w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształ-cenia.

3. od 1 września 2019 r. - w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe - 10 000 zł.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

Dofinansowanie przyznaje wójt gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich wymaganych warunków.


Informacje dodatkowe

1. Dofinansowanie otrzymane z OHP stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (w tabeli na stronie 5). Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1-8 na str. 6.

2. W wyniku zmian w ustawie - Prawo oświatowe, w odniesieniu do wniosków składanych od 1 września 2019 r. istotne będzie, aby w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem młodociany zdał egzamin czeladniczy.


W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, uprzejmie prosimy pracodawców lub cechy zrzeszające pracodawców o przesyłanie zawiadomień o zawartych umowach z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, zawierających dane o zatrudnionych uczniach oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia nauki zawodu.

 

Obowiązujące wzory druków do pobrania

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17, pok. Nr 15 (I piętro) lub telefonicznie pod nr tel. 58 355 68 41.

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny