Drukuj Email
środa, 03 września 2008 11:39

Wójt Gminy Suchy Dąb zachęca rodziców i prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych do składania wniosków na dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „UCZEŃ NA WSI” realizowanego ze środków PFRON.

 

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

1.       posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2.       pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej/ z wyłączeniem szkoły policealnej/,

3.       posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Suchy Dąb,

4.       posiada średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczające 1 123,20 zł na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

 

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

1.       zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

2.       uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej? W tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne/,

3.       związane z dostępem do Internetu/instalacja i abonament/, Uwaga! W ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego,

4.       kursów dokształcających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych,

5.       wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

 

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

      1.   opłaty za naukę/ czesne/,

      2.   zakwaterowanie/ gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem zamieszkania/,

      3.   dojazdów do szkoły.

 

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

1.       w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2 000 zł. W ciągu jednego roku szkolnego,

2.       w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3 000 zł. W ciągu jednego roku szkolnego,

3.       w przypadku ucznia szkoły ponagimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę/czesnego/- kwoty 4 000 zł. W ciągu jednego roku szkolnego.

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki jest do pobrania w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Suchym Dębie, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje w sprawie programu.

 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1.        kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

2.        oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym/ załącznik do wniosku/,

3.        zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,

4.        kserokopie aktu urodzenia ucznia – dotyczy wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,

5.        kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.

 

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na właściwym formularzu należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2008r.

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny