Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza V-ty przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Suchy Dąb - obręb Grabiny-Zameczek Drukuj Email
poniedziałek, 31 marca 2014 12:37

 

Wójt Gminy Suchy Dąb podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U .Nr 102 z 2010 r.  poz. 651).

 

Grabiny-Zameczek

 Działka położona jest na terenie wsi Grabiny-Zameczek (obręb geodezyjny Grabiny-Zameczek), zapisane w księdze wieczystej nr GD1G / 00109 139 / 0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.


Nr nieruchomość Powierzchnia w m2 Forma sprzedaży Cena wywoławcza nieruchomości

420/3

1625

sprzedaż

100 000,00 + VAT (23 000,00)

oraz wartość budynku gospodarczego

18 000,00.

Razem 141 000,00 zł

 

2013-06-25 dzialka 420-3

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, obsługi rekreacji i wypoczynku, usług rekreacji i wypoczynku, usług administracji, usług kultury, usług zdrowia, oświaty i opieki społecznej .

Funkcja dopuszczalna - urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy, zabudowa gospodarcza, garaże dla potrzeb własnych.Przetarg odbędzie się w dniu  30 kwietnia 2014 r. (środa) o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, sala narad  (parter)

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  w gotówce, w terminie do 25 kwietnia 2014 r. (dzień wpływu środków na konto) nr konta Urzędu Gminy Suchy Dąb –  BS Pszczółki  - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem „Przetarg dz. nr  420/3”.
    Wadium złożone przez uczestnika, który  przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
  2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  3. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu,  jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
  4. W dziale III księgi wieczystej wpisana jest służebność gruntowa na rzecz Zakładów Energetycznych  oraz  nieokreślona w czasie, odpłatna służebność przesyłu na rzecz spółki WNDFARM  POLSKA III Spółka z o.o.
  5. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.
  6. Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca. 
  7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez Wójta Gminy Suchy Dąb, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz samego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, tel. 58 682 86 20  wew. 40
 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny