Ogłoszenie o pisemnym przetargu ograniczonym Drukuj Email
wtorek, 17 listopada 2015 14:16

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 roku poz.1774 ze zmianami) §3, §6, § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 200 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwała NR 0007.XXXIX.319.2014 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat.

Wójt Gminy Suchy Dąb

Ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych ograniczony do podmiotów prowadzących działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie  nieruchomości wg danych ewid. gruntów

Powierzchnia nieruchomości w ha/udział gruntu w cenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Cena szacunkowa

Wywoławcza (netto) w zł.

Wadium

5 %

Cena nieruchomości i  termin jej wpłaty

1

2

3

4

5

6

7

8

GD1G/00268955/8

Obręb

Koźliny

dz. nr 370

udział

25/100 cz.

93,7000 ha

Udział w 25/100 części

Międzywale Wisły Nieruchomość jest niezabudowana, stanowi teren płaski, porośnięty krzewami,  usytuowany między wałem Wisły  a  brzegiem rzeki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dz nr 370 leży na terenie oznaczonym w planie symbolem R1 – funkcja podstawowa – teren upraw polowych, funkcja dopuszczalna – lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

Szacunkowa wartość całej nieruchomości

1 600 000,00

Wartość udziału 25/100 cz

400 000,00

 

20 000,00

Cena jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie tej umowy. Data dokonania wpłaty całej kwoty jest datą uznania na rachunku bankowym Gminy Suchy Dąb

 

WARUNKI PRZETARGU

W przetargu mogą wziąć udział podmioty prowadzące działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz wynajem  i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi lub podmioty prowadzące działalność leasingową lub działalność instytucji finansowych.

Formę przetargu pisemnego ograniczonego wybrano z uwagi na specjalistyczny przedmiot przetargu.

1 Celem ustalenia czy Oferenci spełniają warunki przetargowe są oni zobowiązani do dnia 14 grudnia 2015 roku  złożyć ofertę w dwóch kopertach opisanych: ”Oferta w związku z przetargiem na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości” w sekretariacie Urzędu Gminy Suchy Dąb pokój nr 1. Koperta pierwsza powinna zawierać dokumenty wykazane w pkt. Od 1.1 do 1.5 – celem sprawdzenia, czy Oferent spełnia warunki formalne. Koperta ta powinna mieć dopisek „Dokumenty formalne”. W drugiej kopercie powinny znajdować się pozostałe dokumenty.

1.1. Nazwę i siedzibę oferenta, numer NIP, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru w przypadku podmiotów polskich, w przypadku cudzoziemców  (w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) – przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego odpisy dokumentów. Aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru winien być wydany w ciągu trzech ostatnich miesięcy

1.2. Oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta w sprawie statusu Oferenta jako cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

1.3. Dokumenty, z których będzie wynikać, że posiada środki finansowe wystarczające do zapłaty ceny określonej w ofercie z tytułu nabycia Przedmiotu Przetargu wyższej niż cena wywoławcza  określona w Ogłoszeniu

1.4. Datę sporządzenia oferty

1.5. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów udziału w przetargu

1.6. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

1.7. Dowód wniesienia wadium w łącznej kwocie 20 000,00 złotych. Wadium powinno być wniesione do dnia 14 grudnia 2015 roku, w formie przelewu na konto   Nr 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 BS Pszczółki.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego

1.8. Wszystkie oświadczenia załączone do oferty winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione

1.9. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do ofert należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

2. Otwarcie ofert i ich cena formalna są jawne – odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Dąb w dniu  17 grudnia 2015 roku o godz. 10:00 w sali narad pok. Nr 7

3. Komisja przetargowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty biorąc pod uwagę cenę sprzedaży oraz kosztów, jakie korzystający będzie musiał ponieść w toku realizacji umowy dzierżawy lub stwierdza, ze nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

4. Nie można składać ofert częściowych.

5. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji Oferenta.

6. Gmina Suchy Dąb zawiadomi oferenta ustalonego jako nabywca przedmiotu przetargu o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży i dzierżawy zwrotnej Przedmiotu Przetargu niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Umowa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.

7. W przypadku nie przystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży i dzierżawy zwrotnej Przedmiotu Przetargu tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Umowa dzierżawy zostaje zawarta na czas określony wynoszący sześć lat.

9. Po zakończeniu okresu dzierżawy oraz uregulowaniu wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, własność Przedmiotu Przetargu zostanie przeniesiona z powrotem na Gminę Suchy Dąb, w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży, za cenę określoną w umowie sprzedaży i dzierżawy zwrotnej.

10. Koszty sporządzenia umów notarialnych oraz opłat sądowych związanych z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Gmina.

11. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

12. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1458 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani SA do zawarcia przed zawarciem umowy sprzedaży Przedmiotu Przetargu uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadku gdy zgoda taka jest wymagana.

13. Nabywca przyjmuje Przedmiot Przetargu w stanie istniejącym.

14. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminą.

15. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, pokój nr 14   lub telefonicznie  58 682 86 20 w godzinach  7:30 – 15:30

16. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.

17. Postanowienia zawarte w umowie dzierżawy muszą być zgodne z warunkami określonymi w Dodatkowych warunkach przetargu, stanowiącymi Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

Gmina Suchy Dąb ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów oraz zmiany warunków przetargu po jego ogłoszeniu.


Do pobrania:

załącznik 1 - Formularz ofertowy

załącznik 2 - Dodatkowe warunki przetargu

INNE

Pytania i odpowiedzi (2015-12-08)

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny