2018-11-30 Zebranie Wiejskie Sołectwa Osice - wybory Sołtysa Sołectwa Osice (14.12.2018)
herb_100x100

Zgodnie z Uchwałą Nr 0007.II.13.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach położonych na terenie Gminy Suchy Dąb – zwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Osice na dzień 14 grudnia 2018 r. (piątek) na godz. 18.00 – miejsce Zebrania - świetlica wiejska w Osicach.

Proponowany porządek Zebrania Wiejskiego:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
6. Wybór Sołtysa.
7. Ustalenie liczby Członków Rady Sołeckiej
8. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Sołeckiej.
9. Wybór Rady Sołeckiej.
10. Zakończenie Zebrania.

Wójt Gminy Suchy Dąb
/-/ Henryka Król