BIP

Sesje Rady Gminy

mapa_gminy_sd

ePUAP2min

dla niepelnosprawnych

status nowego dowodu

Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Suchy Dąb

(ZGN.6840.1.2.2022) działka 304/2 w Krzywym Kole Czytaj więcej o przetargu

(ZGN.6840.3.2.2022) działka 304/8 w Suchym Dębie Czytaj więcej o przetargu

(ZGN.6840.5.2.2022) działka 304/10 w Suchym Dębie Czytaj więcej o przetargu

 
2022-09-29 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór na stanowisko pracy:  Pracownik socjalny
herb_100x100

Do pobrania: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Pracownik socjalny

Miejsce i termin składania dokumentów: do 10 październikaa 2022 roku do godz. 15:30.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej 17a w godz. 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik socjalny”. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

 
2022-09-28 Okresowe kontrole źródeł ogrzewania
herb_100x100

„Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692 ze zm.) Wójt Gminy Suchy Dąb informacje o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.), tj. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.)”.

 
2022-08-30 UWAGA! Ostrzeżenie przed oszustami
herb_100x100

Szanowni Mieszkańcy, ostrzegam przed oszustami na terenie naszej gminy, którzy podają się za pracowników Urzędu Gminy i oferują pomoc odnośnie dodatku węglowego.

Jeżeli do kogoś z Państwa takie osoby się zgłoszą, prosimy jak najszybciej zawiadomić policję pod nr tel. 112

Wójt
Henryka Król

 
2022-07-29 Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo w gminie Suchy Dąb na 2023 rok
herb_100x100

Realizując uchwałę  Nr 0007.VI.40.2015 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Suchy Dąb, informuję, że wysokość funduszu sołeckiego przypadające na dane sołectwo w gminie Suchy Dąb na rok 2023, wyliczona na podstawie algorytmu zawartego w art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.301) wynosi:

 Nazwa sołectwa  Liczba mieszkańców
danego sołectwa
na dzień 30.06.2022 r.
 Wysokość funduszu
sołeckiego na rok 2023
 Suchy Dąb 1017 57 288,88 zł
 Grabiny-Zameczek 904 57 288,88 zł
Koźliny  723 52 877,64 zł
Krzywe Koło 535 42 107,33 zł
 Steblewo  382 33 342,13 zł
 Osice 314 29 446,49 zł
 Ostrowite 96 16 957,51 zł
Wróblewo 148 19 936,53 zł
8 sołectw   309 245,39 zł

 

Zgodnie z art. 5 ustawy o funduszu sołeckim warunkiem przyznania środków jest złożenie do Wójta Gminy Suchy Dąb przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Wniosek należy przekazać Wójtowi Gminy Suchy Dąb do dnia 30 września  2022 roku celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie może być wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa.

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2022-05-31 Raport o stanie Gminy Suchy Dąb za 2021 rok
herb

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z dnia 2022.03.09 poz. 559) Wójt zobowiązany jest do opracowania raportu o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy.

Rada Gminy Suchy Dąb będzie rozpatrywać raport podczas sesji w dniu 22 czerwca 2022 roku.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos mogą zabierać również Mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głoś podczas debaty powinien złożyć do przewodniczącej rady do dnia 21 czerwca 2022 roku pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Są oni dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszeń.

Do pobrania: Raport o stanie Gminy Suchy Dąb za 2021 rok

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Dąb w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Dąb z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2022-05-18 Otwarcie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Gdańskim
powiat gdanski

Informuje się, iż w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 23 maja 2022 r.

Przywraca się udzielanie porad prawnych osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej I nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie powiatu gdańskiego

Rejestracja wizyty do punktu:
Osoby chcące skorzystać z bezpłatnego poradnictwa proszone są o umówienie terminu i godziny wizyty:
pod nr telefonu 572 689 954 w godz. 08:00 - 14:00, lub poprzez rezerwację on-line - rezerwacja wizyty drogą elektroniczną https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

Jednocześnie zastrzega się, że bezpośrednie udzielanie porad prawnych może zostać ograniczone w przyszłości, w zależności od dalszego przebiegu pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Do pobrania: Pełna treść komunikatu

Harmonogram pracy punktów

 
2022-04-21 Program „Mój Prąd”. Czwarty nabór
mojprad

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w programie „Mój Prąd”. Wnioski można składać za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie (GWD). Dotacja obejmie teraz nie tylko domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV), ale także magazyny energii i ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią. Maksymalne dofinansowanie z NFOŚiGW na panele wraz ze zintegrowanymi urządzeniami może sięgnąć nawet ponad 20 tys. złotych.

Jak uzyskać dofinansowanie?kliknij

 
2022-04-19 UWAGA! Przypominamy o konieczności wymiany kopciuchów
herb_100x100

Zgodnie z uchwałą antysmogową dla województwa pomorskiego każdy mieszkaniec posiadający piec na paliwo stałe ma obowiązek jego wymiany:

Od 1 września 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klasy 3 lub nieposiadających tabliczki znamionowej.

Od 1 września 2026 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.

Od 1 lipca 2035 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel i drewno klasy 5.

Więcej informacji na stronie: https://powietrze.pomorskie.eu

 
2022-04-14 UWAGA! Maksymalna stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych 160,83 zł
herb_100x100

Dnia 31 marca 2022 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2021 r., w związku z powyższym od 1 kwietnia 2022 r. zmienia się maksymalna opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych z 149,68 zł na 160,83 zł.

Wyjaśnienie:

• jeżeli Państwa miesięczna opłata wyliczona w oparciu o ilość zużytej wody przekracza kwotę 160,83 zł to z mocy ustawy Państwa opłata od 1 kwietnia będzie wynosiła 160,83 zł

• jeżeli Państwa opłata wyliczona w oparciu o ilość zużytej wody nie przekracza kwoty 160,83 zł nie następują żadne zmiany.

 
2022-04-01 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022
herb_100x100

Pobierz harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Harmonogram jest również dostępny w aplikacji EcoHarmonogram. Zachęcamy do instalacji.

 
2022-04-01 Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznego wsparcia prawnego, ekonomicznego oraz psychologicznego
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Dębie oraz Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Ośrodek zapraszają naszych mieszkańców do skorzystania z specjalistycznego wsparcia prawnego, ekonomicznego oraz psychologicznego.

W ramach wsparcia prawnego mieszkańcy uzyskają m.in. kompleksową pomoc w sporządzeniu wniosków o upadłość konsumencką, a także restrukturyzację zadłużenia.

Do Państwa dyspozycji pozostają następujący specjaliści:
- Piotr Puchalski – prawnik,
- Bartłomiej Iłgowski – specjalizujący się w zakresie restrukturyzacji zadłużeń bankowych,
- Tomasz Puchalski – psycholog
- Anna Szałkowska – doradca ekonomiczny

Działania podejmowane w ramach poradnictwa gwarantują przygotowanie zindywidualizowanego planu pomocy.

Mieszkańcy zainteresowani skorzystaniem z bezpłatnej oferty pomocowej proszeni są o kontakt telefoniczny: 58 355 68 62 lub 58 355 68 63.
Porady odbywać się będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie.
Realizacji zadania „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" jest finansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

 
2022-03-23 Obowiązek złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
herb_100x100

Urząd Gminy Suchy Dąb przypomina o obowiązku złożenia KOREKTY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w terminie od 1 do 14 kwietnia 2022 r.
Do wyliczenia opłaty należy ująć średnią ilość wody, zużytej na cele socjalno-bytowe w okresie od 1 października 2021 do 31 marca a 2022 r.

Korekta deklaracji służy do naliczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Złożona korekta jest aktualizacją wszystkich danych tj. teleadresowych, czy właściciel będzie kontynuował przekazywanie popiołu z paleniska domowego oraz czy będzie przekazywał bioodpady / czy posiada przydomowy kompostownik.

Mieszkaniec składa korektę deklaracji i wylicza opłatę w oparciu o średniomiesięczne zużycie wody, przeznaczonej na cele socjalno-bytowe w okresie od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.


Zobacz instrukcję jak to zrobić przez ePUAP
.

Do pobrania:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR KOREKTY - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 
2022-03-18 Rozpoczęcie badań geologicznych gruntu w związku z budową linii 400 kV na terenie gminy Suchy Dąb
pse

Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozpoczęły kolejny etap prac związanych z budową infrastruktury przesyłowej do wprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych - badania geologiczne gruntów pod stanowiska słupowe. Badania, w formie punktowych odwiertów, potwierdzą możliwość posadowienia słupa w danej lokalizacji. Pomogą także dobrać odpowiedni typ i rodzaj fundamentu do miejscowych warunków gruntowo-wodnych. Ma to kluczowe znaczenie na etapie eksploatacji linii elektroenergetycznych.

W najbliższej przyszłości przedstawiciele wykonawcy badań geologicznych gruntu skontaktują się z każdym właścicielem nieruchomości, na której terenie zaplanowano posadowienie słupów, w celu uzgodnienia warunków, na jakich będzie możliwe wejście na teren nieruchomości i przeprowadzenie odwiertów. Badania zostaną zrealizowane w ciągu kilku miesięcy od dnia uzyskania zgody właściciela na wejście na teren jego nieruchomości. Wykonawca prac będzie zobowiązany przywrócić teren do pierwotnego stanu. Więcej informacji na stronie https://pomorzedajemoc.pse.pl

 
2022-03-08 Medical Medycyna Sp. z o.o. w Suchym Dębie
Medical Medycyna

Rejestracja telefoniczna 8.30 - 18.00

Rejestracja w przychodni 8.00 - 18.00

Kontakt: 58 682 86 16

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poradnia Ogólna Przyjmuje:  
                Wizyty domowe:  

Poniedziałek    8.00 - 13.00                          13.00 - 14.00

Wtorek              8.00 - 13.00                         13.00 - 14.00

Środa               13.00 - 18.00                         12.00 - 13.00

Czwartek           8.00 - 13.00                         13.00 - 14.00

Przyjmują: lek med. A. Dybowska, lek med.  Klaudia Dysarz, lek med. M. Nieżórawski


Pediatra:
lek med. U. Jaśkiewicz, Przyjmuje:

Poniedziałek      8.00 - 13.00

Wtorek                8.00 - 14.00

Środa                   8.00 - 14.00

Piątek                  8.00 - 13.00

lek med. S. Zaniewski przyjmuje:

Czwartek             8.00 - 13.00

Specjaliści:

Dermatolog Lek med. M. Troszczyński, przyjmuje: Jeden raz w m-c. Konieczność skierowanie od lekarza POZ.

Otolaryngolog lek med. Ł. Gardas, przyjmuje: Dwa razy w m-c.

Laboratorium

Poniedziałek     7.00 -9.30

Środa                 7.00 - 9.30

Czwartek           7.00 - 9.30

Pobranie krwi w terenie pielęgniarki środowiskowej 7.00 - 7.30

 
2022-02-11 Zezwolenie na przewóz płodów rolnych (do 31.12.2022)
Powiat Gdański

Zarząd Powiatu Gdańskiego informuje, że zezwala na przejazd pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 40 ton, po drogach powiatowych należących do Powiatu Gdańskiego, na których obowiązuje znak B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 ton".

Niniejsze zezwolenie obejmuje pojazdy przewożące tylko płody rolne, z tym że kierowcy pojazdów należących do firm transportowych winni okazać ważny dokument przewozowy potwierdzający przewóz płodów rolnych (pojazdy należące do rolników są zwolnione z tego obowiązku).

Uwaga - zezwolenie nie dotyczy przewozu ziemi. Termin ważności pozwolenia do 31 grudnia 2022 r.

Pobierz pełną treść informacji.

 
2021-12-09 Stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych na terenie gm. Suchy Dąb w 2022 roku bez zmian
herb_100x100

Stawki podatku od nieruchomości (bez zmian):

Uchwała Nr 0007.XIV.106.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 listopada 2019 r.
Pobierz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb

Uchwała Nr 0007.XV.113.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 grudnia 2019 r.
Pobierz uchwałę zmieniająca uchwałę Nr 0007.XIV.106.2019 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 r. poz. 5736)

Stawki podatku od środków transportowych (bez zmian):

Uchwała Nr 0007.III.17.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 r.
Pobierz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb

Uchwała Nr 0007.X.81.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 czerwca 2019 r.
Pobierz uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.III.17.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb

 
2021-12-09 Stawki podatku rolnego w 2022 r.
herb_100x100

Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 r. określa się:

- stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2022 roku wynosi 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta).

- stawka dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych to równowartość 5 dt żyta, czyli 307,4 zł za 1 ha fizyczny.

 
2021-11-19 Grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Miasta Pruszcz Gdański na 2022 rok
powiat gdanski

Pobierz grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Miasta Pruszcz Gdański na 2022 rok

 
2021-08-09 Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Suchy Dąb na dzień 9.08.2021
herb_100x100

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Suchy Dąb na dzień 9.08.2021. Pobierz wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Suchy Dąb

 
2021-07-26 „Sieć na kulturę” Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych
Gminna Biblioteka Publiczna FB

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Suchym Dębie bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę” w podregionie gdańskim pod patronatem p. Henryki Król, Wójta Gminy Suchy Dąb

Celem projektu jest:
• podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
• rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
•  wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Do pobrania: Plakat - Sieć na kulturę

 
2021-05-17 Zasady i warunki przejmowania przez Gminę Suchy Dąb urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestorów RRG.0050.36.2021 
herb_100x100

Pobierz Zarządzenie Nr RRG.0050.36.2021 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zasad i warunków przejmowania przez Gminę Suchy Dąb urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestorów

 
2021-05-06 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2021)
herb_100x100

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2021). Mieszkańcy zainteresowani wymianą pokryć dachowych budynków z wyrobów azbestowych proszeni są o składanie w Urzędzie Gminy Suchy Dąb wniosków o dofinansowanie na ich demontaż, transport i unieszkodliwianie. Nabór prowadzony będzie do piątku 14 maja 2021 roku.

Przejdź do treści ogłoszenia: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

 
2021-04-30 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Dąb za rok 2020
herb_100x100

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 z dnia 2016.02.29) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pobierz Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Dąb za rok 2020

 
2021-03-12 Wykaz firm posiadających zezwolenie (koncesję) na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Suchy Dąb (stan na 12.03.2021)
herb_100x100

Wykaz firm posiadających zezwolenie (koncesję), wydane przez Urząd Gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Suchy Dąb. Pobierz wykaz firm posiadających zezwolenie

 
2021-03-05 Wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne. Nieruchomości te, zostają wyłączone z systemu realizowanego przez Gminę Suchy Dąb.

Z dniem 31 marca 2021 roku, złożona deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, instytucji) przestaje obowiązywać z mocy prawa. Od tego dnia odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu przez gminę Suchy Dąb.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez gminę Suchy Dąb.

Przejdź do pełnej informacji o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z systemu GOK

 
2020-07-03 Moja Woda - Nabór wniosków do 31 maja 2024 r.
wfosigw

Ruszył ciągły nabór do 31 maja 2024 roku o dofinansowanie w ramach nowego programu "Moja Woda", Dofinansowanie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5 tys. złotych na jedno przedsięwzięcie, o które mogą się ubiegać osoby fizyczne.

Wszystkie niezbędne informacje na stronie wfos.gdansk.pl/konkursy/moja-woda

 
2020-05-27 30-lecie Samorządu Terytorialnego 1990-2020
herb_100x100

Dorobek Gminy, lokalne więzi, patriotyzm, ciągła praca i służba społeczeństwu mają największe znaczenie dla budowy silnego samorządu. Dlatego z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego wszystkim, którzy tworzą samorząd składam serdeczne podziękowania za wkład pracy włożonej w rozwój naszej Małej Ojczyzny. Życzę również wytrwałości, zapału oraz wielu sukcesów, które przyczynią się do dalszego rozwoju Gminy Suchy Dąb

Pobierz ulotkę dotyczącą 30-lecia Samorządu Terytorialnego

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2020-02-11 Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON
SOW

Oddział Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dniem 1 stycznia 2020 r. umożliwił wszystkim osobom z niepełnosprawnościami składanie wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia. Przejdź do strony Systemu Obsługi Wsparcia

 
2019-10-15 Kanalizacja sanitarna w Krzywym Kole
herb_100x100

Wójt gminy Suchy Dąb informuje, że od dnia 15 października 2019 r. można podłączać się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło.

Warunkiem podłączenia do kanalizacji jest złożenie wniosku o przyłączenie do Eksploatatora sieci Ecol-Unicon – biuro ul. Gdańska 19, Suchy Dąb (obok Urzędu Gminy).

Pobierz wniosek o przyłączenie do Eksploatatora sieci

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2019-08-13 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
herb_100x100

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czytaj dalej o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
 
2019-03-05 "Dzielnicowy bliżej nas" - poznaj swojego dzielnicowego
dzielnicowy

Głównym założeniem programu jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. Do tej pory tak zwani „funkcjonariusze pierwszego kontaktu” często musieli wykonywać zadania policjantów służby prewencyjnej, przez co nie mieli czasu na to, aby zainteresować się sprawami mieszkańców. Program to pierwsza tak kompleksowa zmiana w podejściu do służby dzielnicowych.

Dzielnicowy - Gmina Suchy Dąb - sierż. szt. Grzegorz Kucharski, tel. 571 335 241, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
2019-01-17 Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)
ecol-unicon Uruchomiliśmy usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie gmin Suchy Dąb / Cedry Wielkie w cenie 180 zł brutto za 1 kurs. Usługa będzie wykonywana pojazdem posiadającym zbiornik o pojemności 10 m3. Wywozy będą realizowane w dniach roboczych. W celu umówienia wywozu prosimy o kontakt w godzinach 8-18 pod numerem telefonu 798 556 688.
 
2018-10-17 Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
herb_100x100

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018 r.; osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- użytkownikami wieczystymi gruntów,

- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

podlegają Opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Czytaj więcej na temat opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 
2018-10-11 Grabiny-Zameczek: podłączenie do kanalizacji
ecol-unicon

W związku z zakończeniem inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek można dokonywać podłączeń do kanalizacji. Wniosek do wypełnienia i szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Punkcie Obsługi Klienta w Suchym Dębie (tel. 58 683 91 96 wew. 3).

Pobierz wniosek o podłączenie do sieci sanitarnej

 
2016-03-07 SUCHY DĄB 2020 PLUS - Strategia Rozwoju
herb_100x100

Szanowni Państwo, oddaję w Państwa ręce dokument o charakterze strategicznym. Jego celem jest spojrzenie na gminę pod kątem możliwych kierunków rozwoju. Dokument nie jest powieleniem studium uwarunkowań, ani zbiorem Lokalnych Planów Odnowy Miejscowości. Nie stanowi też zbioru konkretnych projektów, ponieważ ich realizacja uzależniona może być od szeregu czynników.

Dokument, który będą Państwo czytać, definiuje przestrzenie, w których musimy podjąć wspólną pracę na rzecz rozwoju naszej Gminy. Pokazuje trzy najważniejsze kierunki rozwoju.

Zachęcam do lektury i wspólnego działania.

Pobierz Strategię Rozwoju - SUCHY DĄB 2020 PLUS

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny