2015-04-07 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY (pełny etat, umowa o pracę)
herb_100x100

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, 83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17 A, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 21.04.2015 r. do godziny 12:00. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatom.więcej