2015-10-19 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Pracownik socjalny (pół etatu, umowa o pracę)
(4.11.2015)
herb_100x100

Wymagania niezbędne:
1.  Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie zgodne z art. 116 i 156 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz.158). Kandydat posiada:
a) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
b) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
c) dyplom  ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: - pedagogika, - pedagogika specjalna, - politologia, - polityka społeczna; - psychologia; - socjologia; - nauki o rodzinie
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
4. Pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
6. Prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym do celów służbowych. 
więcej