2017-08-03 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór na wolne stanowisko - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego (14.08.2017)
herb_100x100

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r., poz. 1870).
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe: magisterskie, tj. drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowane kierunki: prawo, administracja publiczna, pedagogika, socjologia, ekonomia).
5. Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu:
1) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
2) ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym akty wykonawcze,
3) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym akty wykonawcze,
4) ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w tym akty wykonawcze,
5) ustawy o ochronie danych osobowych,
6) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
7) ustawy o samorządzie gminnym,
8) ustawy o pracownikach samorządowych.
6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy, programów sygnity: „świadczenia rodzinne”, „fundusz alimentacyjny”)
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
8. Minimum jeden rok pracy w urzędach administracji szczebla gminnego.
9. Nieposzlakowana opinia. więcej