2018-07-13 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór na wolne stanowisko - Pracownik socjalny (10.08.2018)
herb_100x100

Wymagania niezbędne (formalne):
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie zgodne z art.116 i 156 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz.158). Kandydat posiada:
1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
3.dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:  pedagogika, pedagogia specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
5. Pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
7. Prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym do celów służbowych. więcej