2017-04-04 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego (umowa na zastępstwo) (18.04.2017)
herb_100x100

Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. spełnienie jednego z poniższych warunków:
- posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego i co najmniej 3 - letniego stażu pracy w księgowości,
- posiadanie wykształcenia średniego, policealnego lub pomaturalnego ekonomicznego i posiadanie co najmniej 6 - letniego stażu pracy w księgowości,
- wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
3. niekaralność za przestępstwa umyślne,
4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. znajomość ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych, rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podatku dochodowym osób prawnych oraz od osób fizycznych, samorządzie gminnym, kodeks pracy,
6. biegła znajomość obsługi komputera i programów,
7. mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej,
8. nieposzlakowana opinia. 
więcej