2016-02-09 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń (23.02.2016)
herb_100x100

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie co najmniej średnie,
2. znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
3. znajomość ustaw o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych, zagadnień dot. finansów publicznych, zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
4. doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych w administracji samorządowej,
5. znajomość pakietu biurowego MS Office (Excel, Word), umiejętność obsługi poczty e-mail oraz obsługi urządzeń biurowych,
6. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. 
więcej