RPPM.11.03.00-22-0009/16 pn.

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb”

Całkowite wydatki kwalifikowane zadania wynoszą 15 328 047,05 złotych, z czego wg. umowy 9 771 629,99 złotych stanowi dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zrealizowane zadanie polegało na:

  • wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Grabinach-Zameczku wraz z przepompowniami oraz budowie kanalizacji tłocznej pomiędzy Grabinami-Zameczkiem, a Suchym Dębem i włączeniu do istniejącego systemu kanalizacyjnego,

  • wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Krzywym Kole wraz z przepompowniami oraz budowie kanalizacji tłocznej pomiędzy Krzywym Kołem, a Suchym Dębemi włączeniu do istniejącego systemu kanalizacyjnego,

  • rozbudowie oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie dla zapewnienia przyjęcia i oczyszczenia ścieków z terenu aglomeracji Suchy Dąb, a także ścieków dowożonych z pozostałych terenów Gminy.