unia prow

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn.: Przebudowa drogi na części działek 124/4 i 121/3 w Koźlinach wraz z oświetleniem

Cel: Poprawa bezpieczeństwa na części działek 124/4 i 121/3 w miejscowości Koźliny poprzez przebudowę jezdni, chodników oraz oświetlenia

w ramach działania: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wkład EFRROW: 1 548 381 zł

Strona internetowa Komisji dotycząca EFRROW - https://agriculture.ec.europa.eu