Całkowite wydatki kwalifikowane zadania wynoszą 15 328 047,05 złotych, z czego 4 500 000,00 złotych stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zrealizowane zadanie polegało na:

wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Grabinach-Zameczku wraz z przepompowniami oraz budowie kanalizacji tłocznej pomiędzy Grabiną-Zameczkiem, a Suchym Dębem i włączeniu do istniejącego systemu kanalizacyjnego,

  • wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Krzywym Kole wraz z przepompowniami oraz budowie kanalizacji tłocznej pomiędzy Krzywym Kołem, a Suchym Dębem i włączeniu do istniejącego systemu kanalizacyjnego,
  • rozbudowie oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie dla zapewnienia przyjęcia i oczyszczenia ścieków z terenu Aglomeracji Suchy Dąb, a także ścieków dowożonych z pozostałych terenów Gminy.


Program współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl