W tym roku Gmina Suchy Dąb złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, o dofinansowanie zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Wniosek zakwalifikowany został do dofinansowania w formie dotacji, a wysokość dofinansowania ustalono na poziomie do 75 % kosztu kwalifikowanego. W dniu 18 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy Suchy Dąb podpisał umowę o udzielenie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchy Dąb - edycja 2017”. Łączny koszt kwalifikowany zadania wynosi 8328,16 zł, z czego 75% tj. 6246,11 zł pochodzić będzie z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W ramach projektu unieszkodliwionych zostało 16,16 Mg odpadów zawierających azbest, pochodzących z 5 nieruchomości z terenu gminy Suchy Dąb. Wykonawcą prac była spółka Eco-Pol Sp. z o.o. z Pruszcza, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Inicjatywa ma na celu wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Suchy Dąb planujących wymianę poszycia dachowego z eternitu w roku 2018, do składania wniosków o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na bieżąco w pokoju nr 19 Urzędu Gminy w Suchy Dąb. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 58 6828685 wew. 45.

Program współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl