W tym roku Gmina Suchy Dąb złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, o dofinansowanie zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Wniosek zakwalifikowany został do dofinansowania w formie dotacji, a wysokość dofinansowania ustalono na poziomie do 100 % kosztu kwalifikowanego. Dnia 12 lutego 2020 r. Wójt Gminy Suchy Dąb podpisał umowę o udzielenie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchy Dąb -edycja 2019”. Łączny koszt kwalifikowany zadania wynosi 50.460,00 zł, z czego 100 % pochodzić będzie z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie. Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 58 355 68 47.

Program współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl.