Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu następujących dokumentów wymagających udziału społeczeństwa:

1) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grabiny - Zameczek, gmina Suchy Dąb uchwalona Uchwałą NR 0007.XVIII.154.2012 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 25 kwietnia 2012 roku

2) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osice, gmina Suchy Dąb uchwalona Uchwałą NR 0007.XVIII.156.2012 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 25 kwietnia 2012 roku

3) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblewo, gmina Suchy Dąb uchwalona Uchwałą NR 0007.XVIII.157.2012 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 25 kwietnia 2012 roku

4) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb uchwalona Uchwałą NR 0007.XVIII.155.2012 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 25 kwietnia 2012 roku

5) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wróblewo, gmina Suchy Dąb uchwalona Uchwałą NR 0007.XVIII.153.2012 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentów wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu.