wazne telefony

 

1. Droga krajowa nr 227– odcinek Grabiny-Zameczek – Trutnowy administrowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Zimowe utrzymanie drogi odbywa się wg IV standardu czyli: jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarządcę drogi, śnieg luźny może zalegać do 8 godz., dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. Zimowe utrzymanie wykonuje Waldemar Kępka Usługi Transportowe, 83-010 Jagatowo, ul. Południowa 16 tel. kom. 664 163 247. Przedstawiciel p. Waldemar Kępka tel. kom. 507 032 287.

 

2. Drogi powiatowe – droga 2224G Grabiny-Zameczek – Krzywe Koło; droga 2225G Skowarcz-Suchy Dąb; droga 2226G Pszczółki-Długie Pole; droga 2227G Krzywe Koło-Koźliny; droga 2228G Krzywe Koło-Tczew, droga 2229G Suchy Dąb-Giemlice, droga 2230G Trutnowy-Osice. Zimowe utrzymanie dróg odbywa się wg V standardu czyli: jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, ustalonych przez zarządcę drogi, śnieg luźny może zalegać do 16 godz., dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg powiatowych jest Jerzy Świs - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego tel. 58 773-12-23 a koordynatorem prac - Dariusz Parzymies tel. (58) 773-12-24.

 

3. Drogi gminne – wg załączonej mapy z rejonami odśnieżania

Odśnieżanie odbywa się wg VI standardu czyli: jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin. Odśnieżaniem objęte jest 30 km dróg gminnych. Odpowiedzialny Wójt Gminy, koordynatorem akcji odśnieżania jest podinsp. Elżbieta Jażdż tel. (58) 355-68-46

 

Zakres odpowiedzialności za oczyszczanie chodników określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 poz.1289). Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

 

Pobierz plan odśnieżania