Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Suchym Dębie w terminie do 15 lutego.  

Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 0007.XI.88.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu Gminy Suchy Dąb, stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom od klasy VI szkoły podstawowej, którzy w wyniku klasyfikacji półrocznej, bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30

Stypendium przyznawane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, dyrektora szkoły, nauczyciela.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17 lub pod nr tel. 58 355 68 41.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Suchy Dąb

Uchwały Nr 0007.XI.88.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 21 sierpnia 2019 r.