Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2021). Mieszkańcy zainteresowani wymianą pokryć dachowych budynków z wyrobów azbestowych proszeni są o składanie w Urzędzie Gminy Suchy Dąb wniosków o dofinansowanie na ich demontaż, transport i unieszkodliwianie. Nabór prowadzony będzie do piątku 14 maja 2021 roku.

Zasady dofinansowania:

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.

Dofinansowanie zadania pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszty kwalifikowany oblicza się w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

a) nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu,

b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Koszt dofinansowania zadania i zasady określone są w regulaminie konkursu.

Właściciel odpadu zobowiązany jest posiadać dokumentację fotograficzną obrazującą ich aktualny stan (przed rozpoczęciem prac), umożliwiający porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą.

Dla obliczenia efektu ekologicznego należy podać ilość płyt azbestowo- cementowych w m2 lub w kg.

 

* w przypadku braku dokładnej informacji o wadze płyt azbestowo-cementowych można przyjąć przelicznik ujęty w załączniku do Regulaminu niniejszego konkursu (1 m²=15,0 kg)

 

Wnioski należy składać w punkcie podawczym Urzędu Gminy Suchy Dąb lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Suchy Dąb, do dnia 14 maja 2021 roku. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy Suchy Dąb. Druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się w linkach.

O uzyskaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku, w przypadku braku w dokumentacji Wnioskodawca wezwany zostanie do uzupełnienia w terminie 7 dni.

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z Uchwałą Rady Gminy Suchy Dąb NR 0007/XXX/204.2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Suchy Dąb.

Osoby zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania zostaną zawiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje uzyskać można w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu: (58) 3556838.

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Wniosek o udzielenie dotacji (PDF)

Wniosek o udzielenie dotacji (docx)

 

azbest 2021