prow Wysokość wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jak poinformował niedawno minister rolnictwa Marek Sawicki, lokuje  nasz kraj na pozycji europejskiego lidera w realizacji tego Programu. Do 5 października br. Agencja przekazała bowiem na konta bankowe rolników ponad 16,8 mld złotych wsparcia w ramach PROW 2007 - 2013. W Niemczech tymczasem, w przeliczeniu na złotówki, wypłacono o 2 miliardy zł mniej a we Francji o 3 miliardy zł. W tym roku ARiMR przekaże  Beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w sumie przeszło 10 miliardów zł i będzie to absolutnie "rekordowa" kwota wypłacona w ciągu jednego roku z tego Programu, przy czym  do końca września br. Agencja wypłaciła  już ok. 5,5 miliarda zł. Tak dobre wyniki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynikają z szybkiego pokonania trudności, które były w momencie rozpoczęcia realizacji PROW 2007-2013. Po zmianie kierownictwa Agencji podjęte działania naprawcze przyniosły efekty i od zeszłego roku rozpoczęły się nabory wniosków o udzielenie wsparcia z tego Programu, podpisywanie umów o udzielenie wsparcia oraz  sprawne wypłacanie  pieniędzy beneficjentom. Obecnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego całkowity budżet wynosi ok. 70  miliardów złotych, 70%  środków  zostało już zagospodarowanych. Obok wypłacenia rolnikom i przedsiębiorcom przeszło 16,8 mld złotych, kolejnych ok. 35 miliardów złotych  jest przewidziane do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR zobowiązań wieloletnich.  Dotyczy to np. wypłacania przyznanych w ubiegłych latach "Rent strukturalnych", corocznych dopłat do zalesień, wsparcia z "Programu rolno-środowiskowego", a także płatności wynikających z zawartych do tej pory umów o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców, które zostaną wypłacone przez ARiMR po ich wykonaniu i rozliczeniu. Agencji do rozdysponowania z PROW na lata 2007-2013 pozostało jeszcze około 19 miliardów złotych. Rozdzieleniem pozostałej części środków z tego Programu zajmują się samorządy wojewódzkie i Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).


Wynika to z podziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na tzw. 23 działania ( w tym niedawno uruchomionym, skierowanym do rolników poszkodowanych przez powodzie i inne klęski żywiołowe na "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych" ). Z tych działań ARiMR realizuje w całości 15 ( w tym także nowouruchomione) i ma na ten cel w sumie prawie 13,7 miliarda euro.

Z pozostałych 8 działań, w ramach tzw. działań delegowanych, sześć obsługują samorządy województw, a po jednym Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). W ramach działań delegowanych jest do rozdzielenia w sumie 3,5 miliarda euro.

Zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od początku było bardzo duże a ostatnio zwiększyło się ono jeszcze bardziej.  Do połowy września. rolnicy, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego i inni beneficjenci np. Lokalne Grupy Działania, złożyli w Agencji ponad 110 tys. wniosków o udzielenie wsparcia z PROW 2007-2013, przy czym  ta liczba nie obejmuje wnioskujących o dopłaty ONW ( co roku jest ich ok. 770 tys.) czy rolno środowiskowe ( corocznie ok. 100 tys.). Większość wnioskujących o wsparcie z działań inwestycyjnych z PROW 2007-13, w wypadku gdy ich wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i zmieściły się w limitach środków, przyznanych poszczególnym województwom lub w limicie krajowym, w zależności od rodzaju działania pomocowego,  otrzymała już pieniądze. Pozostali, z którymi zawarto umowy, otrzymają wsparcie, gdy zrealizują inwestycje zatwierdzone do dofinansowania i prawidłowo je rozliczą.

W tym roku zostały bądź zostaną jeszcze przeprowadzone nabory wniosków o wsparcie  ze wszystkich działań pomocowych z PROW na lata 2007-2013 wdrażanych przez ARiMR. Wiele tegorocznych naborów, które poprzedziła szeroka kampania promocyjna, okazało się niezwykłym sukcesem. Dowodem jest ilość złożonych wniosków o wsparcie  zwłaszcza z działań: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Ułatwianie startu młodym rolnikom" czy "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". W Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które przyjmowały wnioski zarejestrowano ich w sumie dwa razy więcej  niż we wszystkich, razem wziętych, naborach z lat ubiegłych.

Tak wielkie zainteresowanie otrzymaniem wsparcia sprawiło, że minister rolnictwa Marek Sawicki zdecydował się aż dwukrotnie zwiększyć tegoroczne limity środków do rozdzielenia w ramach tych działań. Minister uważa, że nie można zmarnować tej bezprecedensowej szansy m.in. na szybkie powstanie wielkiej ilości nowych miejsc pracy i to na terenach wiejskich, gdzie są one szczególnie potrzebne. Informując o zwiększeniu limitu na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" powiedział m.in. "Musimy premiować aktywnych i chcących tworzyć i rozwijać swoje firmy i nie ma powodu by ktoś musiał czekać na następny nabór wniosków,  jeśli już teraz mogą powstać nowe miejsca pracy". Dwukrotne zwiększenie limitów na premie dla młodych rolników oraz na wsparcie prowadzenia przez rolników dodatkowej działalności gospodarczej, także  jest podyktowane chęcią wzmocnienia procesów modernizacyjnych na wsi i powstawania tam nowych miejsc pracy.

Dotychczasowy przebieg wdrażania PROW 2007-2013, wielkość wypłat i "zagospodarowanych" środków, przygotowywane kolejne nabory wniosków, wskazują, że tak jak to było w wypadku programów z lat 2004-2006, ten Program też zostanie zrealizowany w pełni a pieniądze znajdujące się w jego budżecie będą wykorzystane w całości.

Departament Komunikacji Społecznej