INFORMACJA

dotycząca dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci i uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 przygotowanie przedszkolne  lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej.

  1. Pomoc finansowa będzie udzielana uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),     tj.  351,- zł  na osobę.

  2. Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników wyniesie:

do  70 zł – dla ucznia rozpoczynającego roczne przygotowanie przedszkolne,

do 130 zł – dla ucznia klasy I szkoły podstawowej,

do 150 zł – dla ucznia klasy II szkoły podstawowej,

do 170 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej.

  1. Pomoc będzie udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego. Formularz wniosku można uzyskać w sekretariatach szkół prowadzonych przez gminę Suchy Dąb. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2008/2009 do dnia 15 września 2008 r.

  1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

  1. Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników, rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w pkt. 2. Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów nabycia podręczników na podstawie zbiorczej faktury uzupełnionej o listę osób wpłacających środki na ich zakup.

Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach.