Podstawa prawna:

  • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz.1626) - dotyczy zasadniczych szkół zawodowych;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644) - dotyczy szkół branżowych;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010);
  • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 z późn. zm.);
  • art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 

Uprawnieni

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Termin składania dokumentów

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Po upływie tego terminu pracodawca traci prawo do dofinansowania.


Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowa-nia zawodowego młodocianych przez pracodawcę lub osobę zatrudnioną u pracodawcy.

2. Dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy albo zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o prace osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownia w imieniu pracodawcy.

3. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego.

4. Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki, również kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy).

5. Kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego, albo za-świadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu – w oryginale.

6. Kopia świadectwa ukończenia przez młodocianego dokształcenia teoretycznego (świadectwa ukończenia szkoły).

7. Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowa-dzonej przez pracodawcę.

8. Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymane w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat poprzedzają-cych, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzy-maniu takiej pomocy w tym okresie.

9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawia-nych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

10. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.


Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (potwierdzenie winno zawierać pieczęć pracodawcy, jego czytelny podpis oraz datę dokonania potwierdzenia). W przypadku gdy poświadczenia dokonuje inna osoba niż pracodawca, należy dołączyć upoważnienie pracodawcy do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem.


Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1. w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształ-cenia.

3. od 1 września 2019 r. - w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe - 10 000 zł.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

Dofinansowanie przyznaje wójt gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich wymaganych warunków.


Informacje dodatkowe

1. Dofinansowanie otrzymane z OHP stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (w tabeli na stronie 5). Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1-8 na str. 6.

2. W wyniku zmian w ustawie - Prawo oświatowe, w odniesieniu do wniosków składanych od 1 września 2019 r. istotne będzie, aby w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem młodociany zdał egzamin czeladniczy.


W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, uprzejmie prosimy pracodawców lub cechy zrzeszające pracodawców o przesyłanie zawiadomień o zawartych umowach z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, zawierających dane o zatrudnionych uczniach oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia nauki zawodu.

 

Obowiązujące wzory druków do pobrania

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17, pok. Nr 15 (I piętro) lub telefonicznie pod nr tel. 58 355 68 41.