Wnioski o dotację przyjmowane są każdego roku do 30 czerwca.

 

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o uzyskanie pomocy finansowej na realizację zadania jest złożenie w Urzędzie Gminy Suchy Dąb:

a)   pisemnego wniosku o przyznanie dotacji ( załącznik nr 1 do Regulaminu),

b)   informacji o wyrobach zawierających azbest (załącznik Nr 2 do Regulaminu)

c)  oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik Nr 3 do Regulaminu)

d)   kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości.
W przypadku nieruchomości do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaściciela, a w przypadku  wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty.

e)   mapkę terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku.

Wnioskodawca przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego jest obowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy:

f)  kopii potwierdzenia zgłoszenia w Powiatowym Wydziale Architektury w Pruszczu Gdańskim zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany obiektu.

g)  kopii umowy na wykonanie w/w prac zawartej z firmą posiadającą decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami.

Komisja w ciągu 30 dni, na podstawie w/w dokumentów oraz oględzin budynku, rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do realizacji. Decyzję podejmuje Wójt powiadamiając o niej pisemnie Wnioskodawcę.

 

Wnioskodawca jest obowiązany do powiadomienia pisemnie Urzędu Gminy o zakończeniu w/w prac oraz do przedłożenia w Urzędzie Gminy:

h)   kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczaniu terenu z pyłu azbestowego,  z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo - cementowych usuniętych  z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko,

i)   oryginału rachunku (faktury VAT) wystawionego przez przedsiębiorcę za załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest (dokument po opieczętowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany),

j)   kopię karty przekazania odpadu.

Komisja potwierdza na podstawie wizji w terenie wykonanie prac w zakresie określonym we wniosku.


DO POBRANIA:

zał. 1 - Wniosek udzielania dotacji
zał. 2 - Informacja o wyrobach
zał. 3 - Ocena