2 października Parafia p.w. Matki Boskiej Różańcowej gościła panów dr. Petera Schabe i RA Udo Donau, przedstawicieli Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury (Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz - DPS). Fundację powołał do życia w 2007 roku w Zgorzelcu urodzony na Pomorzu prawnik dr. Tessen von Heydebreck. Jej założycielami są znani historycy sztuki i konserwatorzy zabytków, Prof. Andrzej Tomaszewski oraz prof. Gottfried Kiesow, którzy przez wiele lat aktywnie angażowali się na rzecz porozumienia między narodami. Fundacja podejmuje się priorytetowych prac restauracyjnych przy zabytkach, które stanowią wyjątkowe świadectwo polsko-niemieckiego oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego. Zrealizowano już szereg projektów dzięki wsparciu prywatnych darczyńców, środkom RFN oraz dotacjom innych fundacji. Przykładami tego są dolnośląskie, ewangelickie kościoły pokoju w Świdnicy i Jaworznie. W tym roku dzięki staraniom ks. Krzysztofa Zdrojewskiego i zespołu konserwatorskiego (Aleksandra Sobczyk, Beata Myśliwiec i Krzysztof Krajewski) fundacja DPS postanowiła współfinansować konserwację portretów w zaplecku żeńskiej ławy na ścianie południowej w kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Krzywym Kole. Przedstawicieli Fundacji DPS przywitał ks. Proboszcz Krzysztof Zdrojewski, pani Barbara Kamińska – wójt gminy Suchy Dąb oraz pani Agnieszka Kowalska – Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Podczas wizyty pan dr. Peter Schabe oraz ks. Krzysztof Zdrojewski podpisali umowę dotyczącą dotacji.

ENG
On October 2, the guests of the parish in Koźliny were dr. Peter Schabe and  RA Udo Donau, representatives of the German – Polish Foundation for the Protection of Cultural Monuments (Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz - DPS).
The foundation was created in 2007 in Zgorzelec, a lawyer born in Pomerania, dr. Tessen von Heyderbreck. Its founders were well-known art historians and conservators, prof. Andrzej Tomaszewski I prof. Gottfried Kiesov, who for many years was actively involved in the reconciliation between the Polish and German nations.
The Foundation undertakes priority restoration works on monuments which are a unique testimony to the Polish – German and European Cultural heritage. A number of projects have already been implemented thanks to the support of private donors, German funds and subsidies from the other foundations. Examples of this are Lower Silesian, Evangelical churches of peace in Świdnica and Jaworzno.
This year, yhanks to the efforts of Father Zdrojewski and the conservation team (Mrs. Aleksandra Sobczyk, Mrs Beata Myśliwiec, Mr. Krzysztof Krajewski) the DPS Foundation decided to co-finance the conservation of portraits over the womans pews on the southern wall of the church in Krzywe Koło.
Representatives of the DPS Foundation were greeted by Father Zdrojewski, Mrs. Barbara Kamińska – the head of the Suchy Dąb commune and Mrs. Agnieszka Kowalska – Pomeranian Voivodship Monument Conservator.
During the visit, dr. Peter Schabe and Father Krzysztof Zdrojewski signed a grant agreement.