Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, przy wsparciu sołtysa Pana Antoniego Ciunowicza i jego żony Pani Alicji Ciunowicz oraz pracowników realizujących prace społeczno-użyteczne kolejny dzień z rzędu rozdysponowują wśród mieszkańców gminy żywność uzyskaną w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Zapraszamy mieszkańców Gminy zainteresowanych uzyskaniem pomocy żywnościowej do składania wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie.
Pomocą żywnościową w ramach  programu mogą zostać objęte osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Serdecznie  dziękujemy Sołtysowi Antoniemu Ciunowicz, za  wsparcie  i pomoc przy realizacji Programu Operacyjnego-Pomoc Żywnościowa 2014-2020 r.

Kierownik GOPS
Justyna Szostak