Urząd Gminy w Suchym Dębie przypomina, że obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi zapewnia odbiór każdej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie naszej Gminy. Odpady komunalne, które są rzadko odbierane przez firmę odbierającą, można bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tczewie. Regulacje prawne mają na celu poprawę środowiska naturalnego, wyższą świadomość ekologiczną oraz zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci.

W związku z powyższym, w przypadku występowania dzikich wysypisk śmieci zostaną podjęte wszelkie działania identyfikujące posiadacza odpadów, a następnie wyciągnięte konsekwencje. Osoby odpowiedzialne za powstawanie dzikich wysypisk będą karane finansowo oraz zostaną zobowiązane do uprzątnięcia odpadów. Składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych podlega odpowiedzialności karnej z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) lub odpowiedzialności za wykroczenia w myśl przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618).

Urząd Gminy w Suchym Dębie prosi o wszelkie informacje dotyczące powstających dzikich wysypisk. Każde powstające na terenach gminy wysypisko jest usuwane na koszt gminy, który jest kosztem każdego mieszkańca, dlatego też apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na proceder powstawania nielegalnego składowania odpadów.

Wiosna jest okresem porządków na posesjach i domach, a także wzmożonego powstawania dzikich wysypisk dlatego też przedstawiamy poniżej zdjęcia z Grabiny-Zameczek i Suchego Dębu, które przedstawiają nowo powstałe wysypiska.