1. W związku z pismem z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o uzupełnienie wniosku złożonego przez Gminę Suchy Dąb w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”, prosimy osoby, które nie dołączyły do oświadczeń dokumentów potwierdzających zatrudnienie przodka w PPGR o niezwłoczne dostarczenie w/w dokumentów do Urzędu Gminy w Suchy Dębie, ale nie później niż do dnia 13 grudnia 2021 r.
Dokumentem potwierdzającym ten fakt może być świadectwo pracy, umowa o pracę, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie z ZUS lub inne dokumenty poświadczone przez odpowiednie instytucje.
Jednocześnie informujemy, że Gmina będzie występować do KOWR o uzyskanie potwierdzenia zatrudnienia krewnych w PPGR, dla tych wnioskodawców, którzy nie posiadają w/w dokumentów, jednak z uwagi na krótki termin na uzupełnienie wniosku, opinia ta może nie dotrzeć w wyznaczonym czasie.

2. Od uczniów, którzy uczęszczają do szkół poza terenem Gminy Suchy Dąb konieczne będzie przedstawienie zaświadczenie o byciu uczniem danej placówki.

3. Od mieszkańców zamieszkujących naszą gminę, ale niezameldowanych konieczne będzie przedstawienie dowodu zamieszkiwania na terenie Gminy Suchy Dąb.

Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować nie zostaną uwzględnione w konkursie grantowym.

Jednocześnie informujemy, że NIE BĘDĄ przyjmowane nowe oświadczenia na zapotrzebowanie sprzętu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 58 355 68 40.