Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z sierpnia 2019 r. należy składać w nieprzekraczalnym terminie tj.

  • do 16 września 2019 r. w przypadku uczniów szkół

  • do 15 października 2019 r. w przypadku słuchaczy kolegiów

 

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie Gminy Suchy Dąb.

 

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - maksymalny dochód brany pod uwagę w procedurze przyznawania stypendiów, w przeliczeniu na osobę w rodzinie, wynosi 528 zł netto.

 

Do pobrania wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17, pokój nr 15 (I piętro) lub telefonicznie pod nr tel. 58 355 68 41.

 

Opracowała:

Marzena Budziak

inspektor do spraw oświaty