Kilka miesięcy temu zainicjowany został projekt, integrujący 6 gmin z terenu trzech powiatów: nowodworskiego, malborskiego oraz gdańskiego dotyczący promocji regionu Żuław. Gminy, które wyraziły wolę wzięcia udziału w projekcie to: Stegna, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Nowy Staw, Stare Pole,  Nowy Dwór Gdański. Samorząd nowodworski został liderem przedsięwzięcia.

      I tak 16 października 2008r. w Nowym Dworze Gdańskim została podpisana umowa partnerska w przedmiocie współpracy Gmin z rejonu Żuław w zakresie opracowania i realizacji projektu „ Kampania Promocyjna Żuław”.
 
    Przedmiotem umowy jest  promocja regionu, wykreowanie produktu turystycznego, integracja samorządów z terenu Żuław oraz budowa Żuławskich Informacji Turystycznych. Zakres przedsięwzięcia jest ujednolicony dla wszystkich partnerów. Realizacja projektu będzie przebiegała zgodnie ze wspólnymi ustalonym harmonogramem, przez każdego z partnerów.
Projekt jest komplementarny z zaplanowanymi wydarzeniami trwającego Roku Żuław 2008.  Na terenie naszej Gminy było to 700-lecie wsi Wróblewa (15.08.2008r.).

      Ważną rzeczą jest fakt, że projekt będzie się ubiegał o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 6- Turystyka i dziedzictwo kulturowe, działanie 6.2- Promocja i informacja turystyczna.

 

/-/ Zdzisława Zawisza
z-ca wójta