Wójt Gminy Suchy Dąb informuje o możliwości ubiegania się
o stypendium szkolne.


Stypendium to przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów Języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej Jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczny dochód nie przekracza 351 zł na osobę w rodzinie), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do dnia 15 września danego roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku w Urzędzie Gminy Suchy Dąb w pokoju 17 lub 18.

Do wniosku można dołączyć faktury lub rachunki imienne potwierdzające poniesienie wydatku (z datą od 01 sierpnia) na pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej.

/-/Wójt Gminy
Sławomir Kaźmierski