Dnia 30 grudnia 2011 roku Urząd Gminy w Suchym Dębie, działając zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przekazał bazę przedsiębiorców (aktywnych i zawieszonych) prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydanego przez Wójta Gminy Suchy Dąb, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG.

Tym samym organem ewidencyjnym dla tych przedsiębiorców został Minister Gospodarki. Zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej regulują przepisy rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2011).

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.
Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Dostęp do danych CEIDG

Dane i informacje udostępniane przez CEIDG będą jawne. Każdy będzie miał prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. CEIDG udostępni dane i informacje o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi z wyjątkiem tzw. danych wrażliwych, tj. numeru PESEL i adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Wpisy osób prowadzących działalność gospodarczą są dostępne na stronie: www.ceidg.gov.pl w zakładce „Baza przedsiębiorców".

Zachęcamy przedsiębiorców do odwiedzenia w/w strony w celu weryfikacji poprawności swojego wpisu w CEIDG.