2011-10-23  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt 1 100 000 zł
herb_100x100

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego numer sprawy 377598-2011 na: „udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego występującego w roku budżetowym 2011 w wysokości do 1.100.000,00 zł – Banku Spółdzielczego w Tczewie ul. I. Paderewskiego 1, kryterium - cena 100 %, łączna punktacja - 100 pkt. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jest ważna i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  Więcej