2021-05-19 Zebranie Wiejskie Sołectwa Wróblewo - wybory Sołtysa
herb_100x100

Zgodnie z Uchwałą Nr 0007.XXVI.207.2021 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Wróblewo – zwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Wróblewo na dzień 28 maja 2021 r. (piątek) godz. 18.00 – miejsce Zebrania – Wróblówka w miejscowości Wróblewo.

Proponowany porządek Zebrania Wiejskiego:
1.    Otwarcie Zebrania.
2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3.    Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.    Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
6.    Wybór Sołtysa.
7.    Zakończenie Zebrania.

Wójt Gminy Suchy Dąb
/-/ Henryka Król