2021-11-29 Zebranie Wiejskie Sołectwa Wróblewo - wybory Sołtysa
herb_100x100

Zgodnie z Uchwałą Nr 0007.XXXIII.254.2021 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Wróblewo – zwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Wróblewo na dzień 3 grudnia 2021 r. (piątek) godz. 18.00 – miejsce Zebrania – Zespół Szkolno-Przedszkolny w miejscowości Grabiny-Zameczek.

Proponowany porządek Zebrania Wiejskiego:
1.    Otwarcie Zebrania.
2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3.    Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.    Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
6.    Wybór Sołtysa.
7.    Zakończenie Zebrania.

Wójt Gminy Suchy Dąb
/-/ Henryka Król