2022-01-14 Maksymalna stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych 149,60 zł
herb_100x100

Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą maksymalna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona na podstawie ilości zużytej wody z nieruchomości zamieszkałej nie może przekroczyć 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. 149,68 zł, miesięcznie.

Przykład 1: płaciliście Państwo miesięcznie ok. 60 zł, opłata pozostaje bez zmian.

Przykład 2: płaciliście Państwo miesięcznie ok. 200 zł, opłata zostaje zmniejszona do 149,68 zł miesięcznie.