2022-01-25 Zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2022 r.
herb_100x100

paliwo

Wójt Gminy Suchy Dąb Henryka Król Informuje, że od 1 do 28 lutego 2022 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2022 r.

 • Faktury VAT datowane od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych:
  CN 27101943 - 27101948
  ,
  CN 27102011 - 27102019,
  CN 382600
 • limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:
  110 zł na ha użytków rolnych
    40 zł na DJP   
 • Termin wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w I półroczu od 1 do 30 kwietnia 2022 r.

UWAGA!
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (pobierz)
     a) Oświadczenie o pomocy publicznej PKD (pobierz)
     b) Oświadczenie w przypadku bezumownego korzystania z gruntów (pobierz)
2. Do wniosku należy dołączyć:
- oryginały faktur i umów dzierżaw (zostaną odesłane wraz z decyzją),
- kopie faktur i umów dzierżaw
3. Składanie wniosków do skrzynki podawczej przy wejściu do Urzędu Gminy
4. Klauzula informacyjna (pobierz)

Wójt

Henryka Król