2016-02-26 Aktualizacja: Informacja w sprawie przeprowadzonej w 2015 roku modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Suchy Dąb (25.03.2016)
herb_100x100

W dniu 25 lutego 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (poz. 753) opublikowane zostało ogłoszenie Starosty Gdańskiego o zmodernizowaniu operatu ewidencyjnego gminy Suchy Dąb, w zakresie działek i budynków.
Przypominamy, że każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali, ujawnione w operacie opisowo kartograficznym może w terminie 30 dni, od dnia ogłoszenia informacji w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego, zgłosić zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Gdański rozstrzyga w drodze decyzji. Zarzuty do danych zawartych w w/w operacie wniesione po terminie ustawowym traktuje się jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Do pobrania: ogłoszenie Starosty Gdańskiego (DZ. URZ. WOJ. 2016.753)

                      wzór pisma do Starosty Gdańskiego