2012-04-04 Będzie pomoc rządowa dla rolników, którym m.in. wymarzły uprawy
arimr Rada Ministrów przyjęła 3 kwietnia 2012 r. uchwałę określającą formy pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 ponieśli szkody w uprawach w wyniku ujemnych skutków przezimowania, w tym w wyniku wymarznięcia. Rada zmieniła również rozporządzenie z 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co umożliwi realizację takiej pomocy.

W przyjętym przez Radę Ministrów programie jest zupełnie nowa forma pomocy, której udzielać będzie ARiMR. Polega ona na przyznawaniu wsparcia finansowego producentom rolnym na ponowne obsianie powierzchni, na których uprawy zostały zniszczone w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Stawka pomocy wynosi 100 zł na obsianie 1 hektara i dotyczy następujących upraw: żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych. Będzie to tzw. pomoc de minimis. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie jej udzielać na wniosek producenta rolnego złożony do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Do takiego wniosku rolnik dołącza swoje oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiania. To oświadczenie musi być potwierdzone przez komisję powołaną przez wojewodę. Na ponowne obsianie pól przewidziano 140 mln zł. więcej