Sala konferencyjna

Dnia 16 maja 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie się II Sesja Rady Gminy Suchy Dąb.

UWAGA! Sesja będzie transmitowana na żywo pod adresem: https://suchy-dab.sesja.pl

Archiwum nagrań dostępne pod w/w adresem.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Odczytanie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Wręczenie Pani Małgorzacie Cyrze  zaświadczenia o wyborze na radnego przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej oraz złożenie ślubowania.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej - ref.  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Michałowicz.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - ref. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Michałowicz.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej - ref.  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Michałowicz.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej - ref.  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Michałowicz.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach położonych na terenie Gminy Suchy Dąb - ref. Wójt Gminy Pani Monika Ficek. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2024 rok - ref. Skarbnik Gminy Pani Joanna Gliniecka.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.LXII.433.2023 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2036 Gminy Suchy Dąb  -  ref. Skarbnik Gminy Pani Joanna Gliniecka.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego - ref. Zastępca Wójta Pan Zygmunt Rzaniecki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Suchy Dąb na lata 2024–2026 -  ref. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Sochaj.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2024-2026 -  ref. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Sochaj.
14. Informacje o działalności Wójta w okresie między sesjami.
15. Informacje Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym złożonych interpelacjach i zapytaniach i udzielonych na nie odpowiedziach.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie sesji.

Klauzula informacyjna dot. transmisji obrad Rady Gminy