2012-07-24 Informacja dla rolników - PILNE (przypomnienie)
herb_100x100 Informujemy rolników, którzy ponieśli szkody w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie 26.01-13.02.2012 r. o zmianach wprowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie szacowania szkód polegających na podwyższeniu z 40% na 50% poziomu utraty plonu danej uprawy o możliwości ponownego przeliczenia wysokości oszacowanych strat.

Gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej , w których poziom szkód po przeliczeniu w/g nowych zasad, przekroczy minimalny próg 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych będą mogły ubiegać się o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji na warunkach i zasadach zgodnych z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.Nr 22, poz.121 ze zm.).

Zainteresowani rolnicy powinni niezwłocznie najpóźniej do dnia 24 lipca 2012 roku zgłosić się do Komisji terenowych powołanych przez Wojewodę Pomorskiego z protokołami, celem ponownego przeliczenia wysokości oszacowanych strat.

Przewodniczący Komisji
/-/ Maciej Górski