2014-06-17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - koncesja na usługi
herb_100x100

Gmina Suchy Dąb (zwana dalej Koncesjodawcą) na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o koncesji, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty złożonej przez:

Ecol-Unicon Sp. z o.o.
ul. Równa 2
80-067 Gdańsk

szacowany poziom stawek taryfowych w okresie obowiązywania umowy: 9,59 zł
zadeklarowany termin wykonania niezbędnych inwestycji: do 31.12.2014 r.więcej