2021-06-15 Informacja o wyniku postępowania - WiFi4EU
herb_100x100

Dot. postępowania: Usługa wykonania punktów WiFi na terenie Gminy Suchy Dąb zgodnie z projektem „Łącząc Europę” WiFi4EU.

W postępowaniu otrzymano dwie oferty, z których jedna została odrzucona ze względu na brak wyjaśnień w kwestii rażąco niskiej ceny złożonej oferty.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Tritech New Technologies Sp. z o.o. z siedzibą: przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa.

Informacje o wybranej ofercie:
a)    Zastosowanie radiolinii 5 sztuk – 100 punktów
b)    Cena – 50 punktów
c)    Czas realizacji do 10.07.2021 r. – 100 punktów

Oferta uzyskała 250 punktów na 250 możliwych.