Sala konferencyjna

Dnia 29 stycznia 2024 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie się na wniosek Wójta Gminy Suchy Dąb LXIV Sesja Rady Gminy Suchy Dąb.

UWAGA! Sesja będzie transmitowana na żywo pod adresem: https://suchy-dab.sesja.pl

Archiwum nagrań dostępne pod w/w adresem.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.    Odczytanie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3.    Przyjęcie protokołu LIX sesji.
4.    Rozpatrzenie projektów uchwał: 
4.1     w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Dąb na 2024  - ref. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani A.Gębala.
4.2     w sprawie zmiany uchwały nr 0007.LXII.447.2023 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - ref. Sz. Benedyk Kierownik Referatu Zarządzania Projektami i Strategią Gminy.
5.    Zamknięcie sesji.

Pobierz porządek obrad LXIV Sesji Rady Gminy Suchy Dąb

Pobierz klauzulę informacyjną dot. transmisji obrad Rady Gminy