2013-03-11 Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w woj. pom.
Na pomoc pracy

Celem projektu jest zniwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim poprzez objęcie wsparciem typu outplacement 360 osób przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Problemy na rynku pracy, wynikające z niedostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy w sposób szczególnie dotkliwy dotykają pracowników starszych i o niskich kwalifikacjach, dlatego też wsparcie w projekcie w skierowane zostanie w pierwszym rzędzie do tych grup osób.porządek obrad