2020-01-16 Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2020
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwały nr 0007.XV.116.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. ogłasza nabór kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2020

Do pobrania:
Zarządzenie Nr ROP.0050.3.2020 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 16 stycznia 2020 r.