2012-02-16 Nabór na wolne stanowisko pracy
herb_100x100  Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres:

Urząd Gminy w Suchym Dębie, 83 – 022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17 lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko podinspektor/inspektor ds. inwestycji w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (sekretariat, pokój nr 1) w terminie do dnia 29 lutego 2012 r.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.suchy-dab.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Suchym Dębie. więcej